Inne usługi na zlecenie

Inne usługi na zlecenie

Myślimy kompleksowo, dlatego poniżej przedstawiamy Państwu specyfikację niektórych czynności, które można nam zlecić niezależnie od wszystkich innych usług. Dlatego wprowadziliśmy do naszej oferty jako usługi dodatkowe te czynności, które maja ułatwić Państwu codzienne życie. Do tych dodatkowych czynności należy wszelka pomoc w zakresie zawiązania Wspólnot Mieszkaniowej tzn. nie musimy administrować ani zarządzać, aby móc np.: zorganizować Państwu Wspólnotę Mieszkaniową lub pomóc w jej najważniejszych etapach funkcjonowania.

Protokoralne przejęcie nieruchomości

W zakresie niniejszej usługi pomagamy przy weryfikacji wszelkiej dokumentacji związanej z nieruchomością i jej utrzymaniem. Z punktu widzenia Zarządu Nieruchomości stanowi to podstawę właściwego i bieżącego jej funkcjonowania i składa się z:

 

 • Uzgodnienia z byłym administratorem lub zarządcą sposobu przejęcia nieruchomości ;
 • Weryfikacji stanu prawnego i faktycznego nieruchomości, technicznego, księgowo-finansowego,
 • Prawidłowości prowadzenia wykazu lokali, właścicieli lokali i najemców w lokalach ;
 • Zebrania brakujących aktów notarialnych lub oświadczeń właścicieli stwierdzających ich własność do danego lokalu;
 • Przeprowadzenie analizy stanu dokumentacji WM oraz zlecanie i koordynacja ich egzekwowania, a także uzupełnienia, w tym między innymi:

  1. dokumentacji technicznej budynku,
  2. instrukcji obsługi i eksploatacji,
  3. decyzji urzędu o dopuszczeniu budynku do użytkowania,
  4. aktualnych protokołów przeglądów technicznych,
  5. ksiąg obiektu budowlanego,
  6. dokumentacji administracyjnej,
  7. dokumentacji eksploatacyjnej,
  8. dokumentacji finansowej,
  9. innych
 • Przejęcia bieżących spraw oraz związanej z nią dokumentacji (np.: prace remontowe, windykacja, urzędowe, itd.)
 • Analiza i weryfikacja umów podpisanych przez WM
Organizacja wspólnoty mieszkaniowej

Wspólnota Mieszkaniowa powstaje z mocy prawa z chwilą wyodrębnienia się pierwszego lokalu, a oferowana przez nas usługa ma na celu sformalizowanie jej istnienia i obejmuje,

 

 • ustalenie sposobu zarządu nieruchomością wspólną (w zależności od WM może być ustalony notarialnie lub nie),
 • wybór Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • wystąpienie o nadanie numeru identyfikacji Regon,
 • wystąpienie o nadanie numeru identyfikacji NIP,
 • wyrobienie pieczątki WM,
 • utworzenie rachunku bankowego Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • przygotowanie podstawowych uchwał i stworzenie pierwszego budżetu
Egzekwowanie uprawnień właścicieli z tyt. gwarancji rękojmi na części wspólne nieruchomości

Usługa dotyczy budynków maksimum 3-letnich i obejmuje:

 

 • Zlecenie wykonania przeglądów i ekspertyz dotyczących stanu technicznego budynku, instalacji i urządzeń,
 • Analizę i wybór sposobu egzekwowania uprawnień (negocjacje, droga sądowa),
 • Realizację, bądź nadzór nad realizacją wybranego sposobu egzekwowania.